Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 

Słowniczek: 

1. Sprzedający - Sklep internetowy FOXKOMPUTER, działający pod adresem WWW: foxkomputer.pl , prowadzony jest przez FOXKOMPUTER Marcin Tarasiuk, wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy -na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej Nr NIP: 113-196-48-45, nr Regon: 015539664.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.foxkomputer.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy FOXKOMPUTER, działający pod adresem WWW: foxkomputer.pl , prowadzony jest przez FOXKOMPUTER Marcin Tarasiuk, wpisany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy -na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej
Nr NIP: 113-196-48-45, nr Regon: 015539664

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym, a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym www.foxkomputer.pl

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

5. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. 

6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

7. Klienci mają możliwość zakupu Towarów pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu.

8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

 

II. Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

2. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. 

3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego;

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 

5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego towaru. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym, chyba, że nakład pracy pozwala na realizację zamówienia złożonego po godzinie 13:00, wcześniej niż wskazuje regulamin. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 17:00 dnia roboczego.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4. Wysłanie zamówienia przez Klienta ( zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdzam Zakup”)  stanowi  ofertę Klienta złożoną FOXKOMPUTER, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.   

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczny mail informujący o złożeniu zamówienia.

a) Dla zamówień wysyłkowych po akceptacji przez Foxkomputer złożonego zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. 

b) Dla zamówień z odbiorem osobistym w salonie po akceptacji przez Foxkomputer złożonego zamówienia, klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji towaru, co nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez klienta Towarów.  Do zawarcia umowy kupna sprzedaży dochodzi w chwili płatności i odbioru towaru w siedzibie Foxkomputer.

 

6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres sklep@foxkomputer.pl z e-maila, który został użyty podczas dokonania zamówienia.

 

IV. Dokonywanie płatności. Ceny.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu: 

a) podawane są w złotych polskich, 

b) zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a) Gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

b) przelewem bankowym przed dostawą.

Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

 

IDEA BANK S.A.

Numer rachunku: 02 1950 0001 2006 0582 3095 0002

 

c) przedpłata na konto oraz odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.


d) zapłata gotówką w sklepie stacjonarnym. 

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6.W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty lub płatności gotówką  przy odbiorze w sklepie stacjonarnym, brak otrzymania płatności na rachunek FOXKOMPUTER lub nie odebranie towaru w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia.

 

V. Realizacja zamówień.

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

b) dostępności Towaru;

Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia takimi jak np. ilość złożonych zamówień przekraczająca fizyczne zasoby przetworzenia ( okresy świąteczne, weekendy).

3. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

4. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej DPD. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

Dostawy na terenie całego kraju realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej (przesyłki priorytetowe i ekonomiczne). Czas realizacji dostawy wynosi do 14 dni roboczych. (Przeważnie są to dwa do trzech dni roboczych).  Zamówienia nie są realizowane w soboty, niedziele i w czasie polskich świąt państwowych.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych adresata.

Wszystkie ceny w sklepie internetowym FOXKOMPUTER.pl są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 

Zasady odbioru towaru od przewoźnika

 

a) Towary wysyłane przez FOXKOMPUTER zawsze są zabezpieczone. Przy odbiorze przesyłki PRZED podpisaniem "zgodnego przyjęcia przesyłki" STARANNIE sprawdź stan opakowania zewnętrznego


  - czy opakowanie nie jest uszkodzone, przedarte, wgniecione, przedziurawione lub zamoczone.
  - czy taśmy zabezpieczające przesyłkę są oryginalne i nie są poprzerywane lub poprzecinane.

 

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie (obtłuczone, rozdarte pudełko; zerwana taśma, wgnieciony karton itp.) należy odmówić przyjęcia przesyłki i niezwłocznie poinformować naszą obsługę.

 

b) Sprawdź zawartość paczki przy kurierze!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, już po podpisaniu "zgodnego przyjęcia paczki" należy rozpakować paczkę w obecności kuriera i upewnić się, że towar jest w stanie idealnym. Powyższą procedurę należy ZAWSZE stosować w przypadku towarów wielkogabarytowych (np komputer),które są narażone na zarysowania i wgniecenia w transporcie. 

Kurier ma obowiązek poczekać.


Jeśli wszystko jest w porządku, podpisz list przewozowy czym potwierdzasz, że odbierasz przesyłkę bez zastrzeżeń i jednocześnie stajesz się właścicielem towaru. W przypadku, gdy wybrałeś płatność ''za pobraniem'' przekaż kurierowi należną kwotę.

 

c) Spisywanie protokołu szkody

Podpisanie "zgodnego przyjęcia paczki" traktuje się jako potwierdzenie, że przesyłka dotarła w stanie idealnym (nie możemy już odmówić przyjęcia paczki - jest przyjęta z naszym poświadczeniem, że jej stan jest idealny). Co jednak, gdy po otworzeniu paczki okaże się, że np. opakowanie produktu lub sam produkt są uszkodzone?
W przypadku "zgodnego przyjęcia paczki" a następnie stwierdzeniu uszkodzenia fizycznego towaru, należy na miejscu, w obecności kuriera, spisać w protokół zawierający informacje dotyczące powstałych uszkodzeń.

 

 

Bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących spisywania protokołu

 

-protokół szkody musi wyraźnie wskazywać, w jakim stanie jest opakowanie zewnętrzne, czy nie nosiło żadnych śladów uszkodzeń i czy jest w stanie IDEALNYM


-uszkodzenie zostało zgłoszone przy doręczeniu

 

d) Jeśli przesyłka wzbudziła Twoje zastrzeżenia już po odjeździe kuriera, skontaktuj się z niezwłocznie z Biurem Obsługi Klienta firmy kurierskiej w celu zgłoszenia interwencji:
  - DPD : 22 577 55 55
Pracownik przyjmie zgłoszenie, zostanie umówiona wizyta kuriera w celu sporządzenia protokołu szkody.
Pamiętaj, że podpisując już wcześniej odbiór przesyłki potwierdziłeś, że otrzymałeś przesyłkę wobec której nie masz zastrzeżeń co do stanu ilościowego i jakościowego co może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

e) O każdym zastrzeżeniu w stosunku do stanu opakowania lub zawartości przesyłki powiadom nas najpóźniej w ciągu 24 godzin. W tym celu wyślij do nas wiadomość drogą mailową. W wiadomości podaj numer zamówienia, napisz co dokładnie się stało. W załączeniu wyślij zdjęcia uszkodzonego opakowania lub towaru z każdej strony (w szczególności uszkodzone miejsca) oraz wnętrza pudełka wraz z wypełnieniem oraz zdjęcie spisanego protokółu szkody.

 

 

Zasady odbioru towaru od paczkomaty Inpost

 

 

 

 

 

W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego InPost sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu.

 

Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 


∙ W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego InPost sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:

 

  • wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu InPost,
  • umieszczenie uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu
  • zgłoszenie tego faktu do foxkomputer.pl w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://www.foxkomputer.pl/rma/ (zgłoszenie reklamacji), a także do InPost sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).

 

 

 

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

 

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

1.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub po za lokalem przedsiębiorstwa , 
może w terminie 14 dni odstąpić od nie j bez podawania przyczyny i bez ponoszenia 
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 ustawy z 
dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (D z.U.2014.827). Konsument może 
odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie-formularzu , którego 
wzór stanowi załącznik n r 2 do ww. ustawy. 

2.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności -od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która :
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno , partiami lub w częściach -od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części , b ) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony -od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów -od dnia zawarcia umowy. 4.
W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru RMA. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej. Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce . Brak numeru RMA nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
5.
Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
6.
Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. FOXKOMPUTER nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FOXKOMPUTER.
7.
Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 us t. 2 ww. ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (D z.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
8.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 ma ja 2014 r. o prawach konsumenta (D z.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów: 1) oświadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana , wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia ; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu , której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ; 5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu , jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu ; 6) o dostarczanie treści cyfrowych , które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 9.
FOXKOMPUTER nie stosuje polityki towarów zastępczych .WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FOXKOMPUTER

ul. Sandora Petofiego 3

01-917 Warszawa

Ja ...........................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .........................................., numer oferty ....................,
Data zawarcia umowy to ....................., data odbioru ....................., numer konta.................................

Imię i nazwisko .....................................
Adres .....................................
Data ......................


Przesyłkę należy nadać na adres:

FOXKOMPUTER

ul. Sandora Petofiego 3

01-917 Warszawa

 

VII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

1. S
przedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

2. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:

2.1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);

2.2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;

2.3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;

2.4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

 

 

VIII. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na jego stronach. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.


2. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

3. Zalecanym jest, aby wysłanie paczki ze zwracanym towarem było poprzedzone zgłoszeniem zwrotu tj. RMA, z poziomu profilu Klienta, po zalogowaniu się na stronie Sklepu internetowego.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej, w tym celu należy skontaktować się z Foxkomputer. Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców.

Na paczce zawierającej kwestionowany towar zaleca się umieszczenie numeru RMA.

5. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Kupującego. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 

 

9. Postanowienia końcowe.

Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają oraz nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002r ( Dz.U. 02 nr 141 poz.1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93).

W przypadku niektórych produktów może występować gwarancja w autoryzowanych punktach serwisowych lub gwarancja na zasadach od drzwi-do-drzwi (door-to-door) producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych oraz zasady door-to-door znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt objęty serwisem zewnętrznym.

 

Adres do reklamacji


FOXKOMPUTER SERWIS

ul. Sandora Petofiego 3

01-917 Warszawa

z dopiskiem FOXKOMPUTER - Serwis oraz NUMEREM ID SPRAWY

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FOXKOMPUTER będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 

IX. Przedłużenie gwarancji.

 

1. FoxKomputer oraz Square Trade Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z realizacją wspólnych celów sprzedażowych, oraz podjęciem umowy partnerskiej w zakresie sprzedaży i realizacji przedłużonej gwarancji na sprzęt IT/TELCO/ELECTRO,  dopuszcza możliwość przekazywania między sobą danych kontaktowych kupujących w calach wyłącznie związanych z przedstawieniem oferty produktu Przedłużonej Gwarancji EasyProtect®  Extented Warranty.

Każdorazowe wykorzystanie danych kontaktowych przez Square Trade Poland Sp. z o.o w innym, aniżeli powyżej opisany cel, stanowi naruszenie polityki prywatności, i będzie zaniechane w trybie natychmiastowym.

(22) 499 18 44
(22) 834 32 98
Pon-Pt: 10:30 - 18:30
     Sb: 10:00 - 14:00
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl